Algemene Voorwaarden


Download pdf hier

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Versie: juni 2017


 1. Artikel 1 Definities
  1. Betrokkene: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft.
  2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon waarmee Validata Group BV een overeenkomst heeft gesloten.
  3. Overeenkomst: overeenkomst tussen Validata Group BV en Opdrachtgever.
  4. Partijen: Validata Group BV en Opdrachtgever gezamenlijk of afzonderlijk als ‘Partij’.
  5. Privacy Policy: de Privacy Policy van Validata Group BV waarin is opgenomen de wijze waarop Validata Group BV persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.
  6. Screening: screening of screenen, betreft de verificatie van de relevante persoonsgegevens van de betrokkene voorafgaand aan of tijdens de samenwerking, indiensttreding dan wel verhuur of verkoop van onroerend goed.
  7. Validata Group BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Amsterdam, mede handelend onder de namen CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK.
  8. Werkzaamheden: De tussen partijen overeengekomen dienstverlening in het kader van screenen van betrokkenen.
 2. Artikel 2 Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Validata Group BV en op alle overeenkomsten die door partijen worden gesloten.
  2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
  1. Alle offertes van Validata Group BV zijn geldig gedurende een periode van twee (2) maanden na de offertedatum.
  2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, dan wel op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend.
 4. Artikel 4 Uitvoering overeenkomst
  1. Validata Group BV is gehouden de overeenkomst uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale in de branche gebruikelijk vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht mag worden.
  2. Validata Group BV is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen en Validata Group BV behoudt ten aanzien van deze werkzaamheden de eindverantwoordelijkheid.
  3. In het geval zich bij de uitvoering van de overeenkomst afwijkingen voordoen, zal Validata Group BV Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
  4. Validata Group BV is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever. Indien Validata Group BV gebruikt maakt van een dergelijk wijzigingsbevoegdheid is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de dienstverlening. Deze opzegging dient door Opdrachtgever binnen vier (4) weken, na de schriftelijke mededeling van Validata Group BV van de voorgenomen wijziging, te worden gedaan bij aangetekende brief.
 5. Artikel 5 Informatie verstrekking
  1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Validata Group BV nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Validata Group BV te stellen.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan Validata Group BV verstrekte gegevens. Validata Group BV staat er voor in dat zij op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens juiste en volledige werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten.
 6. Artikel 6 Tarieven en vergoedingen
  1. De in de overeenkomst genoemde tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de overeenkomst is vermeld.
  2. De door Validata Group BV verrichte werkzaamheden kunnen vooraf, tussentijds of periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders in de overeenkomst is vermeld.
  3. Validata Group BV is gerechtigd de overeengekomen tarieven en vergoedingen jaarlijks te indexeren, tenzij anders in de overeenkomst is vermeld.
 7. Artikel 7 Facturatie en betaling
  1. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Validata Group BV uiterlijk binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Validata Group BV in Euro’s te voldoen, dan wel zoveel eerder als is overeengekomen tussen partijen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.
  3. In het geval dat Validata Group BV invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten – volledig ten laste van Opdrachtgever.
  4. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Artikel 8 Aansprakelijkheid
  1. Validata Group BV is slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die een direct gevolg is van een aan Validata Group BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst jegens Opdrachtgever.
  2. De aansprakelijkheid van Validata Group BV wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst -eventueel met inschakeling van derden- of uit enige andere hoofde is steeds beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de werkzaamheden, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Validata Group BV zal worden uitgekeerd.
  4. Validata Group BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever en/of betrokkene verstrekte gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Validata Group BV voor alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit dergelijke verstrekte gegevens.
  5. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van Validata Group BV.
  6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle door Validata Group BV bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 9. Artikel 9 Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Validata Group BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Validata Group BV verhinderen of beperken.
  2. In het geval Validata Group BV door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Validata Group BV het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat Validata Group BV gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
 10. Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. De rechtsverhouding tussen Validata Group BV en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Validata Group BV en de Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download pdf hier


Terug naar overzicht
Uw aanvraag is verstuurd.
De websites van de Validata Group BV (waar CV-OK, Wonen-OK en Vrijwilliger-OK onderdeel van zijn) maken gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden, voor het delen van social media en om u advertenties te laten zien. Wij vragen akkoord voor het plaatsen van deze cookies. Meer informatie

Akkoord